سیزدهمین جلسه آموزش نرم افزار سپیدار

پنجشنبه ۶ تیر ماه ۱۳۹۸

کلاس آموزش نرم افزار مالی سپیدار
مدرس “استاد محمد ولیخانی”

سیزدهمین جلسه سپیدار ۶ تیر ماه:
قانون جدید کلاس اگر ۱۰دقیقه یا بیشتر تاخیر درحضور داشته باشی, جریمه میشی به خرید بستنی برای دوستان حاضر درصحنه و دراین جلسه یکی از دوستان ۱۴و۹دقیقه خودش را به کلاس رساند.ایشون دست به دستگیره در خشک شده, نفسش حبس شده, با نگاهی پرسشگرانه از استاد, فقط میخواست یک کلمه بشنود بستنی یا شانس?بله شانس با او یار بود و استاد کلاس و با چگونگی ثبت برگشت از خرید آغاز کردن.
دراین جلسه مباعث مربوط به انبار شامل:برگشت از خروج انبار, برگشت از خرید انبار و انواع ثبت های مربوطه آموزش داده شد.
بعد از پایان مباعث سپیدار این جلسه رسیدیم به آنتراک استانداردی و استاد با چند بند از یک استاندارد کلاس را به پایان رساندن…

گزارش از رعنا طاووسی، کارآموز دوره

کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
کلاس حسابداری
  سیزدهمین جلسه آموزش نرم افزار سپیدار
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]