چهارمین جلسه کتابخوانی

جمعه۶ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ چهارمین جلسه ی کتابخوانی زیر نظر خانم زرین صادقی و با شرکت گروهی از اعضای انجمن، برگزار گردید.

کتاب و فیلم مورد بحث: انجمن شاعران مرده

به این نوشته امتیاز بدهید